Exproof ekipman danışmanlığı nedir?

Exproof (Ex) ekipman üreticileri 2014/24/AB direktifi (“Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmeliği”) kapsamında tehlikeli alanlarda kullanılması amaçlanan ekipmanlarının ATEX direktifine göre tasarımını yapmalıdır. Bu yönetmelik çerçevesinde tanımlanmış olan modüllerden (Modül A, Modül B, Modül C1, Modül D, Modül E, Modül F1, Modül G) birini uygulamak üzere karar verir. Seçilecek olan modüller, ekipman özellikleri ve kullanılacağı ortam koşuluna göre değişmektedir. Modülüne karar veren üretici üretimini yapmış olduğu ekipmanı için ATEX belgelendirme talebini Onaylanmış Kuruluşa iletmektedir. Bu talep doğrultusunda Onaylanmış Kuruluş firmadan Yönetmelik Ek’inde bulunan Modül içeriklerine göre ekipman tasarım ve testlerinin yaptırılmasını ve bu doğrultuda Teknik Dosya’nın kendilerine teslim edilmesini ister. Onaylanmış Kuruluşlar Akreditasyon şartları gereği üreticinin Teknik Dosya hazırlamasına yardım edemezler. Bu sebep ile bu aşamaları hazırlayıp üreticiye teknik dosyayı hazırlayan firmalar Exproof Ekipman Danışmanlığı yapmaktadır.

Exproof Ekipman Danışmanlığı yapan firmalar, üreticiye referans almaları için gereken yol haritasını belirlemek, teknik dokümantasyonu oluşturmak, buna göre aksiyon planlarını hazırlamak ve bu bağlamda ürünün üretim sürecine destek vermeyi hedefler.

Exproof ekipman danışmanları hangi ATEX modüllerinde Teknik Dosya Hazırlar?

  ATEX direktifi kapsamında aşağıdaki modüller için teknik dosya hazırlanmaktadır;

 Ek3-Modül B: AB tip inceleme modülü teknik dosya hazırlanması,

 Ek7-Modül E: Ürün kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk için dokümantasyonların oluşturulması,

 Ek8-Modül A: Üretimin dahili kontrolü için teknik dosya hazırlanması,

Ek9-Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk için teknik dosya hazırlanması,

Exproof ekipman danışmanlığına Neden ihtiyaç duyulmaktadır? 

Atex 153Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, işletmelerde belirlenmiş tehlikeli alanlar ve bu alanlarda bulunan ekipmanlar ve sistemler Exproof Ekipman gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Bu ekipmanlar ve sistemlerin “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmeliği” kapsamında üretiminin yapılması ve bir Onaylanmış Kuruluş tarafından bu ürünlerin belgelendirmiş olması gerekmektedir.

Belirlenmiş tehlikeli alanlara göre imalat yapması gereken üreticinin ATEX kapsamında üretim tecrübesi olmaması Onaylanmış Kuruluşça yapılması gereken belgelendirme sürecini aksatmaktadır. Hali hazırda Onaylanmış Kuruluş bu süreçte akreditasyon gereği üretici firmaya destek verememektedir.

Exproof Ekipman Danışmanlığı yapan firmalar üretici ve belgelendirme kuruluşu arasında köprü görevi görmektedir. Hem ATEX kapsamında üretim sürecini yönetmekte hem de bu aşamada Onaylanmış Kuruluşun belgelendirme sürecindeki ihtiyaçlarını karşılayarak tüm sürecin optimum şartlarda tamamlanabilmesini sağlamaktadır.

İmalatçıların sorumlulukları nelerdir? 

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmeliği” kapsamında

İmalatçı;

 • Piyasaya arz ettiği veya kendi amaçları için kullandığı ürünlerin Ek-2’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.
 • Yönetmelikte Ek-3 ila Ek-9’da belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular veya uygulatır. Bu prosedür sonucunda bileşen haricindeki bir ürünün ilgili gereklere uygunluğunun kanıtlanması halinde, imalatçı AB uygunluk beyanı’nı düzenler ve CE işaretini iliştirir. İlgili uygunluk değerlendirme prosedürü ile bir bileşenin ilgili gereklere uygunluğunun kanıtlanması halinde, imalatçı yazılı uygunluk onayını düzenler. Her ürünün beraberinde AB uygunluk beyanı’nın veya uygunluk onayının bir suretinin uygun şekilde bulundurulmasını sağlar. Tek bir kullanıcıya çok sayıda ürünün teslim edildiği durumlarda, ilgili parti veya sevkiyatın beraberinde tek bir suret bulundurulabilir.
 • AB uygunluk beyanı’nı ve teknik dosyayı veya uygulanabildiği durumlarda uygunluk onayını ürünün piyasaya arz edilmesinden itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.
 • Seri imalat boyunca ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunun sürdürülmesini de sağlar. Bir ürünün tasarımındaki veya özelliklerindeki değişiklikleri ve uyumlaştırılmış standartlar ya da ürünün uygunluğuna ilişkin olarak bildirilen diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler yeterince dikkate alınmalıdır.
 • Bir ürünün taşıdığı risklerle ilgili olarak; kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulunan ürünlerden numune alarak test eder, araştırır ve gerekli görülmesi halinde uygunsuz bulunan ve geri çağrılan ürünler hakkında şikâyetlerin bir kaydını tutar ve bu faaliyetler konusunda dağıtıcıları bilgilendirir.
 • Piyasaya arz edilen ürünlerin tip, parti veya seri numarası ya da ürünü tanımlamaya yarayan diğer bilgilerin ürünün üzerinde bulundurulmasını; ürünün boyutu veya niteliğinin buna izin vermediği durumlarda ise gerekli bilgilerin ürünle birlikte veya ürünün ambalajında yer almasını sağlar.
 • Bileşen haricinde piyasaya arz edilen ürünlerin, patlamadan korunma ile ilgili özel işaretlemeye ve uygulanabilir durumlarda Yönetmelik Ek-2’nin 1.0.5 maddesinde belirtilen bilgilere ve diğer işaretlemelere sahip olmasını sağlar.
 • Ürün üzerinde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzerinde veya ürünle birlikte verilen belgede, kendi adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtir. Bu adres, imalatçıyla irtibat kurulabilecek tek bir noktayı göstermelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.
 • Talimatlar ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe olarak ürünle birlikte bulunmasını sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri herhangi bir etiketlemede olduğu gibi açık ve anlaşılabilir ve okunaklı olmalıdır.
 • Piyasaya arz edilen bir ürünün bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde imalatçı, gerektiğinde söz konusu ürünü uygun hale getirmek, gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, ürünün risk teşkil ettiği durumlarda, imalatçı özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.
 • Bakanlığın gerekçeli talebi doğrultusunda, ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde, yazılı veya elektronik ortamda sunar. Bakanlığın talebi olması halinde piyasaya arz ettikleri ürünlerden doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.

Exproof ekipman danışmanları tarafından hazırlanacak olan Teknik Dosya Neleri İçermelidir? 

Üretici veya Exproof Ekipman Danışmanlarının hazırlayacağı Teknik Dosya içerisinde minimum aşağıdaki dosyalar olmalıdır;

 • Firma Tanıtımı Ve Ticari Tescil Evrakları Dosyası (Vergi Levhası, Ticaret Sicil, Oda Kaydı, Marka Tescil, İmza Sirküleri Vb.)
 • Müşterinin Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri
 • Ürünün genel bir tanımı ve fotoğrafları
 • Ürün tasarımı ve imalat resimleri ve parça şemaları, alt grupları, devreleri vb.
 • Risk Analizi Raporları (EN 1127-1 ve ATEX 2014/34/AB – EK II Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerin Tasarım ve Yapımı ile İlgili Temel Sağlık ve Emniyet Gereklilikleri‘ne göre)
 • Ürünün resimleri, şemaları ve çalışmasının anlaşılabilmesi için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar.
 • Kullanım ve montaj talimatları
 • Tamamen veya kısmen uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve söz konusu standartların uygulanmadığı durumlarda Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için kullanılan çözümlerin açıklamaları
 • Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları
 • ATEX sertifikalı bileşenler var ise bunlara ilişkin sertifikalar
 • Firma tarafından yaptırılan ürüne ait test raporları
 • Uygunluk Beyanı